Register | Login

Sừng tê giác không phải là thần dược. Sừng tê giác cũng tương tự như móng tay người, vì thế hãy ngưng săn bắn chúng mà biết yêu quí hơn loài thú quí hiếm này.

Who Voted for this Story



TechyTape is a Google PageRank 4 DoFollow Social Bookmarking Site

High PR Social Bookmarking Sites List 2015

Username:

Password:

Remember: